Bài viết: Xây dựng marketing automation funnel, Tại sao chọn TC&C ?