X10 Social

AI Digital Marketing Automation

Bản X10 Social dành cho ai?

Bản X10 Social Bao gồm những nội dung gì

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả SEO từ khoáhiệu suất Website của bạn hàng tháng

01 Báo cáo

Báo cáo hiệu quả hoạt động của Fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn hàng tháng.

01 Đề xuất

Đề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho Doanh Nghiệp của bạn hàng tháng.

AI Fanpage Content

Ứng dụng sức mạnh AI Content Marketing từ TCnC với 12 bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.

01 AI Social Content Calendar

Lịch biểu sống động được điều chỉnh dựa trên các chỉ số hiệu suất Social Marketing.

01 chiến dịch AI Social Ads (Fb/TikTok)

Sáng tạosản xuất Nội dung 01 Chiến dịch Social Ads Chuyển đổi cao trong tháng.

Hạng mụcMô tảĐơn vịX10 Social
từ 7,000,000đ
Đo lường sức mạnh WebsiteBáo cáo hiệu quả SEO từ khoá và hiệu suất Website của bạn.Báo cáo / tháng1
Đo lường sức mạnh FanpageBáo cáo hiệu quả hoạt động của fanpage với hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn.Báo cáo / tháng1
Đề xuất Hành động Digital Marketing từ TCnCĐề xuất hành động cải thiện hiệu quả Digital Marketing cho DN của bạn.Báo cáo / tháng1
AI Fanpage PostThử nghiệm sức mạnh AI từ TCnC với bài đăng Fanpage nhắm đúng khách hàng mục tiêu của bạn.Bài / tháng12
AI Social Content CalendarLịch biểu sống động được điều chỉnh dựa trên các chỉ số hiệu suất Social Marketing.Calendar/ tháng1
AI Social Ads (Fb, TikTok)Đề xuất Sáng tạo và sản xuất Nội dung Chiến dịch Social Ads Chuyển đổi cao trong tháng.Chiến dịch / tháng1

Báo giá chưa bao gồm:

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY!]